Usługi prawne – prawo karne


W dziedzinie prawa karnego kancelaria udziela szerokiej pomocy prawnej.

Oferujemy reprezentację wszystkim stronom postępowania karnego:

 • oskarżonym
 • podejrzanym
 • pokrzywdzonym
 • oskarżycielom posiłkowym
 • oskarżycielom prywatnym
 • powodom cywilnym

Podejmiemy się sprawy na każdym z poniższych etapów:

 • zatrzymanie
 • śledztwo lub dochodzenie
 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowaniu i instancji
 • postępowanie apelacyjne
 • postępowanie kasacyjne
 • postępowanie wykonawcze

Nasi specjaliści działają w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w sprawach o następujące przestępstwa:


 przeciwko życiu i zdrowiu
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • utrudnianie akcji ratowniczej

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia uprawnienia
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

przeciwko wolności
 • uporczywe nękanie
 • groźba bezprawna

przeciwko rodzinie i opiece
 • znęcanie się fizyczne i psychiczne
 • rozpijanie osób małoletnich
 • uporczywe uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych

przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • pomówienie
 • znieważenie
 • uderzenie

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • naruszenie praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego
 • naruszenie obowiązku zgłoszenia w zakresie ubezpieczenia społecznego
 • niedopełnienie obowiązków BHP
 • niedopełnienie obowiązków w zakresie wypadków przy pracy

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • znieważenie, czynna napaść czy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe
 • przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza służbowego

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • fałszywe zawiadomienie o przestępstwie
 • składanie fałszywych oświadczeń i zeznań w postępowaniu

przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • wyłudzenie środków od banku
 • wyłudzenie odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia

przeciwko mieniu
 • kradzież
 •  przywłaszczenie
 • oszustwo
 • niszczenie mienia

Nasza kancelaria zajmuje się również sprawami o wykroczenia, m.in.:

 • przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • przeciwko osobie
 • przeciwko zdrowiu
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko interesom konsumentów
 • przeciwko obyczajności publicznej
 • przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Doradzamy także w sprawach karnych gospodarczych dot. m.in.:

 • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania
  firmanctwa
 • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych
 • naruszenia procedury podatkowej

Celem naszego działania jest maksymalne złagodnienie negatywnych skutków postępowania karnego.

Tworzymy wszelkie niezbędne pisma procesowe, zażalenia i wnioski. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, dlatego zapewniamy Cię, że wszelkie szczegóły Twojej sprawy są u nas bezpieczne.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, a wyjaśnimy Ci Twoją sytuację i przedstawimy najlepsze dla Ciebie opcje.