Alimenty Opole


Nasza kancelaria zajmuje się następującymi sprawami z zakresu spraw alimentacyjnych:

  • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego
  • Podwyższenie alimentów
  • Obniżenie alimentów
  • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • Umowy alimentacyjne
  • Egzekucja alimentów

Nie czekaj. Skontaktuj się!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach alimentacyjnych skontaktuj się z nami i przekonaj, że Twoje sprawy trafią w dobre ręce.

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania na małżonka lub dzieci w celu zaspokojenia ich uzasadnionych potrzeb, Ustala się go zazwyczaj w trakcie sprawy rozwodowej, lecz można również w tym celu przeprowadzić odrębne postępowanie.

Obowiązek ten ma z zasady zastosowanie do krewnych w linii prostej, jednak, gdy nie ma możliwości uzyskania świadczenia od takiej osoby, można również wnieść o ustalenie obowiązku wobec dalszych krewnych np. rodzeństwa czy rodziców zobowiązanego.

Wysokość alimentów ustala się na podstawie bieżących potrzeb osoby uprawnionej. Mają na nią wpływ różne czynniki – wiek, zainteresowania, stan zdrowia, dotychczasowy styl życia.
Generalnie, do zaspokajania potrzeb rodziny zobowiązani są rodzice w częściach równych, jednak może się zdarzyć, że jedno z nich będzie zobowiązane to łożenia wyższych kwot, kiedy wkład drugiego rodzica polega głównie na świadczeniach osobistych np. w formie stałej opieki. Przy ustalaniu wysokości alimentów analizuje się również możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do świadczenia i zakłada się, że dzieci mają prawo żyć na poziomie równym swoim rodzicom.

Z roszczeniem o podwyższenie lub obniżenie alimentów można wystąpić w każdym czasie, jeżeli jest to usprawiedliwione okolicznościami.

W sytuacji, gdy dziecko utrzymuje się samo lub sytuacja majątkowa byłego małżonka poprawiła się, możemy wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy strony same potrafią się porozumieć istnieje możliwość- jako alternatywa dla ścieżki sądowej- zawarcia umowy alimentacyjnej. Można ją zawrzeć w każdej formie- od ustnej do aktu notarialnego.

Pozew o alimenty uprawniony wnosi do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zobowiązanego do alimentów lub uprawnionego. W przypadku dziecka niepełnoletniego koniecznym jest, aby wniósł go jeden z rodziców.

Kiedy już ustalony zostanie obowiązek alimentacyjny, a dłużnik uchyla się od płatności, istnieje możliwość przeprowadzenia egzekucji komorniczej. W tym celu składa się wniosek, w którym przedstawia się stan zaległości alimentacyjnej i znane nam źródła dochodu i majątku dłużnika. Komornik ustali z urzędu wszystkie aktywa dłużnika i przeprowadzi egzekucję w celu odzyskania należnych nam zaległych świadczeń.

Chcesz uzyskać albo wyegzekwować alimenty? A może uważasz, że powinny być one wyższe lub niższe? Zgłoś się do naszej kancelarii w Opolu a zapewnimy Ci fachową obsługę prawną.


Osoby generalnie uprawnione do alimentów:

  • dziecko niepełnoletnie oraz dziecko niezdolne do samodzielnego utrzymania
  • osoba dorosła żyjąca w niedostatku
  • małżonek, którego sytuacja majątkowa pogorszyła się w wyniku rozwodu, ale
  • wyłącznie, gdy nie jest winny rozpadu pożycia

Oczywistym jest, że łoży się na dziecko niepełnoletnie, jednak, gdy po ukończeniu 18 roku życia dalej się ono uczy lub generalnie niezdolne jest do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej, obowiązek nie wygasa.

Stan niedostatku istnieje, gdy osoba nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i to z przyczyn niezależnych od siebie- nie ma zastosowania, gdy osoba celowo uchyla się od pracy zarobkowej.

Może również zaistnieć obowiązek łożenia na byłego małżonka, którego sytuacja majątkowa znacznie pogorszyła się w wyniku rozwodu, a nie był on winny rozpadu pożycia.